Suomen metsäteollisuus ja sen menestyneimmät yritykset

Suomen metsäteollisuudella tarkoitetaan suomalaista metsäteollisuussektoria, joka jakautuu mekaaniseen ja kemialliseen metsäteollisuuteen.

Metsäteollisuudella on historiallisesti Suomelle olennainen merkitys. Maamme pinta-alasta noin 78 % on edelleen metsää. On vain luonnollista, että tämän luonnonvaran hyödyntäminen tuottaa suoraan ja välillisesti myös työtä arviolta 160 000 hengelle. Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja pahvin tuottajista.

Suomen metsäteollisuuden historiaa

Alkusysäyksen Suomen metsäteollisuudelle antoi merenkulku. 1600-luvulla osana Ruotsin valtakuntaa olleen Suomen tehtäväksi tuli tuottaa tervaa läntisten merenkulkijoiden laivojen varustamiseen. Seuraavalla vuosisadalla alkoivat kehittyä myös saha- ja paperiteollisuus, mutta tervan asema tärkeimpänä tuotteena syrjäytyi vähitellen vasta 1800-luvulla.

Suomen metsäteollisuus koneistui 1800-luvulla. Ensimmäinen varsinainen paperikonetehdas aloitti toimintansa vuonna 1842 ja höyrysaha vuonna 1860. Koneistettujen tehtaiden tuottovoima osoittautui aiempaan verrattuna valtaisaksi. Kun rautatieliikenteen käynnistäminen vuonna 1862 vielä helpotti tavarankuljetusta, entistä useammat alkoivat saada elantonsa metsäteollisuuden parista.

Myös paperimassan tuotanto alkoi kehittyä 1800-luvun loppupuolella. Vuonna 1867 toimintansa aloittanut ensimmäinen selluloosatehdas merkitsi alkua kemialliselle metsäteollisuudelle Suomessa.

Suomen metsäteollisuuden menestyneimmät yritykset

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tilaston mukaan keväällä 2016 Suomen kymmenestä merkittävimmästä yrityksestä metsäyhtiöitä oli kolme: UPM, Metsägroup ja Stora Enso.

UPM:llä on vahva historiallinen tausta suomalaisessa metsäteollisuussektorissa. Nykymuodossaan yritys syntyi vuonna 1996. Tällöin vuonna 1920 perustettu Yhtyneet Paperitehtaat ja vuonna 1872 perustetusta Kymin Osakeyhtiöstä polveutuva Kymmene Oy fuusioituivat. UPM:ään sulautui myös Finnpap eli Suomen Paperitehtaiden yhdistys, joka toimi vuodesta 1916 vuoteen 1996 jäsenyritystensä paperintuotannon markkinointiyrityksenä.

UPM:n edeltäjäyhtiöihin oli aikoinaan sulautunut useita muitakin suomalaisia metsäteollisuusyrityksiä, esimerkiksi 1850-luvulla alkunsa saanut Oy W. Rosenlew, 1870-luvulla toimintansa aloittanut Walkiakoski ja 1890-luvulla perustettu Myllykoski.

Metsä Group

Metsä Group on metsäteollisuuskonserni, jolla on toimintaa kymmenissä maissa. Metsä Groupin historia juontaa juurensa 1900-luvun alkuun ja osuuskuntatoimintaan. Suomalaiset metsänomistajat yhdistivät voimansa saavuttaakseen vahvemman neuvotteluaseman puukaupassa. Toiminnan aloittaneita yhteismyyntejä seurasi vuonna 1934 perustettu Metsäliitto, joka muutettiin osuuskunnaksi vuonna 1947.

Metsä-Serla muodostettiin vuonna 1986, kun suunnilleen sata vuotta aiemmin toimintansa aloittanut G. A. Serlachius Oy ja Metsäliiton Teollisuus Oy yhdistyivät. Metsäliitto-konsernin nimi vaihdettiin Metsä Groupiksi vuonna 2012.

Stora Enso

Stora Enso syntyi nykymuodossaan vuonna 1998 Enso Oyj:n ja ruotsalaisen Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolagetin fuusioituessa. Storan toiminnan juuret ovat 1200-luvulla alkunsa saaneessa kuparikaivostoiminnassa. Enson toiminta puolestaan käynnistyi 1800-luvun lopulla, kun Hans Gutzeit perusti Kotkaan Suomen ensimmäisen höyrysahan. Vuonna 1912 syntyi Enso-Gutzeit, josta 1990-luvun lopulla oli tullut Suomen suurin metsäyhtiö. Yhtiö fuusioitui vuonna 1996 Veitsiluoto Oy:n kanssa, jolloin nimi muuttui Enso Oy:ksi. Esimerkkeinä muista menestyneistä suomalaisen metsäteollisuuden toimijoista voidaan mainita muun muassa Valmet ja Metso.

Valmet Metso

Valmetin historia ulottuu 1700-luvulla Suomenlinnassa toimineeseen pieneen allastelakkaan, joka sittemmin päätyi osaksi Suomen valtion omistamaa Valmetia. Sellaisenaan yhtiö syntyi vuonna 1944, kun valtion omistamat metalli- ja asetehtaat muunnettiin vastaamaan rauhanajan tarpeita. 1960-luvulle tultaessa Valmetista oli tullut Suomen suurimpia yhtiöitä ja merkittävä paperikoneiden valmistaja. Valmet syntyi uudestaan vuonna 2013, kun sellu-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminta irtautui Metso Oyj:stä.

Kierrätyksen, paperi-, sellu- ja prosessiteollisuuden aloilla sekä kivi-, öljy- ja kaasualoilla toimiva Metso syntyi Valmetin ja Rauman yhdistyessä vuonna 1999. Sen historia voidaan ulottaa 1900-luvun alkuun ja Raahen Puutavara Osakeyhtiöön.

Suomen metsäyhtiöiden pitkä historia havainnollistaa, kuinka Suomi on vuosisatoja elänyt metsistään. Vankka metsäosaaminen tuottaa tuhansille suomalaisille työn suoraan ja välillisesti myös tulevaisuudessa.